شرکت کیھان فام ری حدود دو دھه سابقه فعالیت در زمینه تجارت و واردات رنگ نساجی و مواد شیمیایی ھمواره حرکت رو به جلو و پیشرفت را در نظر داشته و کلید جادویی صداقت را به عنوان اصل اجتناب ناپذیر تجاری خود قرار داده است. این شرکت با در نظر گرفتن بهترین کیفیت همواره به سمت جلو در حرکت است و تکرار پذیری رنگ های مصرف کنندگان را تضمین میکند.

وارد کننده انواع رنگ های راکتیو ودیسپرس

لطفا کانال تلگرامی ما keyhanfaum@ و اینستاگرام ما را keyhanfaum96 دنبال کنید

اینستاگرام

علاوه بر سادگی كار به راحتی با دنبال کردن ما در اینستاگرام و کانال تلگرامی ما از قیمتها و موجودی ما مطلع شوید
Instageram : Keyhanfaum96

رنگ های دیسپرس

شرکت کیهان فام ری وارد کننده انواع رنگ های دیسپرس الوان،سورمه ای و مشکی و مواد کمکی و تعاونی می باشد

رنگ های راکتیو

شرکت کیهان فام ری وارد کننده انواع رنگ های راکتیو جهت اطلاع از قیمت اینستاگرام مارا دنبال کنید keyhanfaum96

معرفی شرکت کیهان فام ری

شرکت کیهان فامری در مورخه 23-01-1377 در تهران تحت شماره 139261 به ثبت رسید و موضوع فعالیت این شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی می باشد

شرکت کیھان فام ری حدود دو دھه سابقه فعالیت در زمینه تجارت و واردات رنگ نساجی و مواد شیمیایی ھمواره حرکت رو به جلو وپیشرفت را در نظر داشته و کلید جادویی صداقت را به عنوان اصل اجتناب ناپذیر تجاری خود قرار داده است.

دامنه فعالیت شرکت به واردات رنگ و مواد شیمیایی جھت فروش و توزیع در بازار داخلی – صدور پرفرمادر خصوص رنگ نساجی،مواد تعاونی نساجی و آلیجینات سدیم- واردات محصولات اشاره شده به صورت تحویل در انبار مشتری وانجام خدمات بازرگانی شامل واردات به نام شرکت،ترخیص کالا با نظارت کارفرما ،از معتبرترین تولید کنندگان خارجی تعریف شده است.

این شرکت محصولات اشاره شده را بارھا وارد نموده و تمام زوایای پنھان در امر تجارت این کالاھا را روشن و قطعا ھمراه مطمئنی برای کارخانجات و تجار با ھر سرمایه ای خواھد بود. یکی از دستاوردھای ما در امر اشتغال زایی در تجارت و کمک به سرمایه ھای کوچک در جھت ساماندھی و به حرکت در آوردن این سرمایه ھا می باشد..

این شرکت در زمینه واردات رنگھای نساجی راکتیو ، دیسپرس ، مستقیم و مواد کمکی و تعاونی فعالیت دارد

این شرکت محصولات اشاره شده را بارھا وارد نموده و تمام زوایای پنھان در امر تجارت این کالاھا را روشن و قطعا ھمراه مطمئنی برای کارخانجات و تجار با ھر سرمایه ای خواھد بود. یکی از دستاوردھای ما در امر اشتغال زایی در تجارت و کمک به سرمایه ھای کوچک در جھت ساماندھی و به حرکت در آوردن این سرمایه ھا می باشد.