شرکت کیهان فام ری در مورخه 23-01-1377 در تهران تحت شماره 139261 به ثبت رسید و موضوع فعالیت این شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی می باشد

شرکت کیھان فام ری حدود دو دھه سابقه فعالیت در زمینه تجارت و واردات رنگ نساجی و مواد شیمیایی ھمواره حرکت رو به جلو وپیشرفت را در نظر داشته و کلید جادویی صداقت را به عنوان اصل اجتناب ناپذیر تجاری خود قرار داده است.

دامنه فعالیت شرکت به واردات رنگ و مواد شیمیایی جھت فروش و توزیع در بازار داخلی – صدور پرفرمادر خصوص رنگ نساجی،مواد تعاونی نساجی و آلیجینات سدیم- واردات محصولات اشاره شده به صورت تحویل در انبار مشتری وانجام خدمات بازرگانی شامل واردات به نام شرکت،ترخیص کالا با نظارت کارفرما ،از معتبرترین تولید کنندگان خارجی تعریف شده است.

این شرکت محصولات اشاره شده را بارھا وارد نموده و تمام زوایای پنھان در امر تجارت این کالاھا را روشن و قطعا ھمراه مطمئنی برای کارخانجات و تجار با ھر سرمایه ای خواھد بود. یکی از دستاوردھای ما در امر اشتغال زایی در تجارت و کمک به سرمایه ھای کوچک در جھت ساماندھی و به حرکت در آوردن این سرمایه ھا می باشد..

این شرکت در زمینه واردات رنگھای نساجی راکتیو ، دیسپرس ، مستقیم و مواد کمکی و تعاونی فعالیت دارد.