طراحی سایت
دوشنبه 31 تير 1398.
امروز
با ما تماس بگیرید 4-02188452573

 

 این گروه از رنگها شامل گروه وینیل سولفون می باشد ودمای رنگرزی برای این گروه 55-60 درجه سانتی  

 

گراد پیشنهاد می گردد.

 

ما سعی کرده ایم از این گروه، رنگهایی را به بازار پیشنهاد دهیم که حساسیت پائینی  نسبت به تغییرات

 

 L:R، تغییرات دما، تغییرات کمی نمک، تغییرات قلیا و زمان تثبت داشته باشد.این گروه از رنگها در فرایند 

 

رمق کشی، ژیگر و سیستمهای مداوم قابل استفاده هستند.


از این گروه می توان رنگهای زیر را معرفی نمود: